ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


informationหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศมาตรฐานมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 (5.31 MB.)
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉ.2) พ.ศ.2561 (707 KB.)
ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลือนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 (367 KB.)
ประกาศคณะกรรมการมาตฐการบริหารงานบุคคลส่วนท้องภิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (4.37 MB.)
ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น (214 KB.)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (1.08 MB.)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉ.2) พ.ศ.2561 (711 KB.)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (139 KB.)
การประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (491 KB.)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 (122 KB.)
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉ.2) พ.ศ.2563 (2.77 MB.)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (5.73 MB.)


แชร์หน้านี้: