เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวจิราพร วรรณกิตร์

หัวหน้าสำนักปลัด

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

-ว่าง-

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

นางสาวอรญา จันทวงศ์

คนงานทั่วไป

นายอุเทน หล้าติ๊บ

คนงานทั่วไป
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นายภราดร พังตะคุ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นายศุภวิทย์ ศรีสร้อยเหมย

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นายกฤษณะ ปัญญา

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นายสุทัศน์ เพิ่มพูน

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด

นายยงยุทธ หล้าหลอด

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด

นายบรรจง พวงงาม

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด

นายภูมรินทร์ อินต๊ะก้อน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวศศิธร สมบูรณ์ชัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานธุรการ

นางสาวรัตติกาล ทะนิวทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววิราการ ฟักเงิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานบริหารงานทั่วไป / งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพรรษา สารีอินทร์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางปิยพร ตรีธนะกิตติ

คนงานทั่วไป

นายดำรงค์ เพียรปราบทุกข์

คนงานทั่วไป

นางโสภิณ สุริยา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานแผนและงบประมาณ /งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจารุณี บุญช่วย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอนุรักษ์ พวงกิ่งแก้ว

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพีระพงษ์ บุญมี

คนงานทั่วไป

นายอิทธิพล พวงเงินมาก

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

นายณรงค์เดช การภักดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

นายธีระศักดิ์ ภาวะเดช

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / งานส่งเสริมการเกษตร

นางสาวจุไรรัตน์ ขันจันทร์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินญา ศรีเทพธำรงค์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานนิติการ งานกิจการสภา

นายเอกชัย ไชยนริศกุล

นิติกร ชำนาญการ