เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางสาวณัฏฐ์ลิตา รัฐธีร์ยา

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 08 0616 9941

งานการเงินและบัญชี

นางขวัญชีวา ภูมิทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางราตรี พาจรทิศ

นักวิชาการคลัง

งานพัฒนารายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวรัตติกาล ทะนิวทอง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายพลากร ศรีแก้ว

คนงานทั่วไป

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวกัญญาณัฐ เข็มต้น

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวนริศรา ใบแสง

คนงานทั่วไป