เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางสาวณัฏฐ์ลิตา รัฐธีร์ยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางขวัญชีวา ภูมิทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางราตรี พาจรทิศ

นักวิชาการคลัง

งานพัฒนารายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายพลากร ศรีแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวกัญญาณัฐ เข็มต้น

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวนริศรา ใบแสง

คนงานทั่วไป