เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

งานสาธารณูปโภค

นายพลากร ศรีแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมจิตร ภาสุ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอติพล แซ่อั๊ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานวิศวกรรม

นายทศพล โสภาอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปิยพร ตรีธนะกิตติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุพัฒน์ จันทบุตร

พนักงานจ้างเหมาบริการ