เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายวรสันติ คำตัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

งานสาธารณูปโภค

นายสมจิตร ภาสุ

คนงานทั่วไป

นายอติพล แซ่อั๊ง

คนงานทั่วไป

งานวิศวกรรม

-ว่าง-

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายสุพัฒน์ จันทบุตร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสิทธิชล สายปินตา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานธุรการ

นายพุทธิพล โสภาอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน