เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นางกัลยา  มีรักษ์

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการตรวสสอบภายใน ปก/ชก

สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวจิราพร  วรรณกิตร์

นางสาวจิราพร วรรณกิตร์

หัวหน้าสำนักปลัด

กองคลัง


นางสาวณัฏฐ์ลิตา  รัฐธีร์ยา

นางสาวณัฏฐ์ลิตา รัฐธีร์ยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองช่าง


นายวรสันติ  คำตัน

นายวรสันติ คำตัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองศึกษา