ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


informationข้อมูลด้ายกายภาพ

ข้อมูลด้ายกายภาพ

ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 23.33 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เป็นเทศบาลตำบลป่าป้องดังนี้ (เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) เขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอดอยสะเก็ด โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดประมาณ 4 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสาย ดอยสะเก็ด- บ่อสร้าง  ตำบลป่าป้องแต่เดิมเป็นตำบลเดียวกับตำบลสง่าบ้าน โดยมีขุนป้อง ประชาไพร เป็นกำนัน ต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลป่าป้อง มีฐานะเป็นสภาตำบลต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2552

คำขวัญเทศบาลตำบลป่าป้อง

สิ่งแวดล้อมพร้อมทุกอย่าง       ห้วยต้นยางป่าชุมชน
ราชมงคลมหาวิทยาลัย           ชาติพันธุ์ใหญ่ชาวไทเขิน
ถิ่นเจริญทางวัฒนธรรม            ร่วมหนุนนำความสุขศรี
สามัคคีและปรองดอง              นามป่าป้องเทศบาล

ประพันธ์โดย อาจารย์วีระชาติ  พาจรทิศ

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับ เขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ทิศตะวันออก ติดกับ เขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่โป่ง

ทิศใต้ ติดกับ เขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลสง่าบ้าน

ทิศตะวันตก ติดกับ เขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลเชิงดอย

จำนวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2566)

ประชากรรวมทั้งสิ้น 4,477  คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,272 ครัวเรือน

จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย

หมู่ที่ 2 บ้านป่าไม้แดง

หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อง

หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง

หมู่ที่ 5 บ้านใต้ร้อง

หมู่ที่ 6 บ้านดวงดี

หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม

หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว

แชร์หน้านี้: