ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


informationประวัติความเป็นมาของเทศบาล

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

เทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 23.33 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เป็นเทศบาลตำบลป่าป้องดังนี้ (เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

เขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอดอยสะเก็ด โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดประมาณ 4 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสาย ดอยสะเก็ด- บ่อสร้าง  ตำบลป่าป้องแต่เดิมเป็นตำบลเดียวกับตำบลสง่าบ้าน โดยมีขุนป้อง ประชาไพร เป็นกำนัน ต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลป่าป้อง มีฐานะเป็นสภาตำบลต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2552
 
คำขวัญเทศบาลตำบลป่าป้อง

สิ่งแวดล้อมพร้อมทุกอย่าง       ห้วยต้นยางป่าชุมชน
ราชมงคลมหาวิทยาลัย           ชาติพันธุ์ใหญ่ชาวไทเขิน
ถิ่นเจริญทางวัฒนธรรม            ร่วมหนุนนำความสุขศรี
สามัคคีและปรองดอง              นามป่าป้องเทศบาล

ประพันธ์โดย อาจารย์วีระชาติ  พาจรทิศ


แชร์หน้านี้: