ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


informationโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าป้อง

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าป้อง

1. สำนักปลัดเทศบาล

มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 9 งาน คือ

1.1 งานการเจ้าหน้าที่

1.2 งานธุรการ

1.3 งานแผนและงบประมาณ

1.4 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

1.5 งานนิติการ

1.6 งานกิจการสภา

1.7 งานสาธารณสุข

1.8 งานส่งเสริมการเกษตร

1.9 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.1งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานและพนักงานจ้างการปรับปรุงแผนอัตรากำลังโดยการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการสรรหา การสอบและการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การเลื่อนตำแหน่ง ดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การจัดทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการของพนักงานลูกจ้าง งานทะเบียนประวัติของผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมใบลา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลป่าป้อง งานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เวรพักเที่ยงกลางคืนและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลป่าป้อง งานขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม,ศึกษาดูงาน งานจ้างนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม รายงานข้อมูลด้านบุคลากร ให้หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง งานสวัสดิการ เบิกจ่ายตรง (สปสช.) งานปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ในระบบ e-laas ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการและงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและนำเรื่องเสนอผู้บริหาร ตรวจทานความถูกต้อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ รายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเทศบาลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการทราบผลการปฏิบัติงานและเรื่องอื่น ๆ งานดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอินเตอร์เน็ต ระบบอินเตอร์เน็ตให้ พร้อมใช้งานและรายงานโต้ตอบหนังสือที่เกี่ยวข้อง งานประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตปรับปรุงดูแลเว็บไซด์ให้เป็นปัจจุบัน งานดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและสารสนเทศต่าง ๆ ดูแลเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง การประชุมประจำเดือน ของพนักงาน และผู้บริหาร บันทึกขออนุมัติงบประมาณของสำนักปลัดเทศบาล คุมเลขทะเบียน ฎีกาคุมงบประมาณรายจ่าย คุมทะเบียนครุภัณฑ์ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนรวมถึงจัดทำแผนพัฒนาตำบล 4 ปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา งานจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานสนับสนุนการบริการประชาชน งานวิจัย งานวิเคราะห์ ประสานแผนประมวลแผนพิจารณาเสนอแนะ จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และโครงการต่างๆ งานวางแผนสถิติวิชาการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่งบประมาณในเรื่องของการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการควบคุมงบประมาณ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานพัฒนาชุมชน งานวิชาการด้านต่าง ๆ งานสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน งานสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ และกลุ่มอาชีพ งานฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน

งานสังคมสงเคราะห์ งานด้านประชาสงเคราะห์ อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชน งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.5 งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานควบคุมภายใน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.6 งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการของกิจการสภา งานการประชุมสภา เตรียมเอกสารสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุม รายงานผลการประชุมสภา ให้หน่วยงานที่งานระเบียบข้อบังคับประชุม งานการประชุม งานธุรการสภาเทศบาล งานอำนวยการและประสานงาน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    1.7  งานสาธารณสุข  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน โดยให้บริการเยี่ยมเยียนตรวจสอบสุขภาพร่างกาย ให้คำแนะนำช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย หรือประชาชนทั่วไป งานการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก และงานทันตสาธารณสุขการสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค หรือปฏิบัติงานทางระบาดวิทยา เช่น สอบสวนภาวการณ์เกิดโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ รวบรวมและวิเคราะห์สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรค ศึกษาเกี่ยวกับการระบาดของโรคช่วยปฏิบัติงาน สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วางแผนงานปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะ ตรวจสอบติดตามและประเมินผลงาน ให้บริการสาธารณสุข ประสานการฝึกอบรมและนิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร งานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การออกใบอนุญาต  ต่อใบอนุญาต  เหตุรำคาญและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  งานกิจการด้านการเก็บขยะ ลงข้อมูลโปรแกรมประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    1.8  งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทางวิชาการการเกษตร ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์วิจัยการเกษตร งานการส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ งานป้องกันโรคระบาดของพืชและสัตว์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกร งานฝึกอบรม และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบศูนย์เผยแพร่เทคโนโลยีทางการเกษตรตำบล ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

    1.9  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอำนวยการ     งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานป้องกันสาธารณภัย กู้ภัย งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์ งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย การป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ปฏิบัติงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลป่าป้อง งานแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดระบบและพัฒนาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวัง ทั้งข้อมูลจากการสำรวจข้อเท็จจริงในพื้นที่และข้อมูลทางวิชาการให้ครอบคลุมการทำงานในเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ประสานจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลป่าป้อง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝ่ายต่าง ๆ ในสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลป่าป้อง การติดต่อสื่อสารโดยวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) เพื่อรับ – ส่งข้อมูลข่าวสารทางราชการ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   . กองคลัง

                   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินเทศบาล รวบรวบสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 4 งาน คือ

                   2.1. งานการเงินและบัญชี

                   2.2. งานพัฒนารายได้

                   2.3. งานพัสดุและทรัพย์สิน

                   2.4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                      2.1 งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท จัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินประจำวัน ตรวจสอบและรายงานผลต่าง ๆ ทางด้านการเงินและบัญชี จัดทำรายงานงบทางการเงิน ประจำเดือน จัดทำรายงานงบทางการเงินประจำไตรมาส  จัดทำรายงานงบทางการเงินประจำปี ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญและเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง การงานจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน ควบคุมการจัดทำและดำเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ  จัดทำและจัดเก็บฎีกาทุกประเภท  เพื่อรอการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและเก็บรักษาเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ่ายเงินตามเช็คให้แก่เจ้าหนี้หรือสิทธิ์รับเงิน และการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน  ลูกจ้าง  คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมทั้งเรียกเก็บใบสำคัญรับเงินประกอบฎีกา งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                       2.2  งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ เร่งรัดภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท, รายได้ภาษีค้างชำระ จัดทำทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ และจัดทำ ก.ค.1,  ก.ค.2, ก.ค.3 ตามแบบบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับโดยแยกตามหมู่บ้านภายในกำหนดเวลา งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงให้ประชาชนผู้มาติดต่อยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี การรับและนำส่งเงินรายได้ประจำวันพร้อมทั้งเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่กำลังใช้อยู่ และนำส่งใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วส่งคืนให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังจัดเก็บ ควบคุมและตรวจสอบการรับเงินทุกประเภทก่อนนำส่งงานการเงินและบัญชี บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท ลงในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  e-LAAS

                       2. 3 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท บันทึกข้อมูลลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง คอมพิวเตอร์ (e-GP) ตัดการเบิกจ่ายทุกฎีกา จัดทำทะเบียนคุมเงินรับฝากประกันสัญญา จัดทำทะเบียนทรัพย์สินทุกประเภทให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการสำรวจ  ทรัพย์สินก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ การจดทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์

                2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานจัดทำแผนที่แม่บทและการคัดลอกข้อมูลด้วยโปรแกรม Ltax GISจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax 3000 นำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกเดือน การจดทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์

3. กองช่าง

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียน ผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างแก่เทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ

3.1. งานสาธารณูปโภค

3.2. งานวิศวกรรม

3.1 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมงานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมงานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กองการศึกษา

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาท้องถิ่น ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาวางแผนการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เสนอแนะ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทางการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา ตลอดจนงานทางด้านการศาสนา งานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ

4.1. งานบริหารการศึกษา

4.2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การควบคุม ดูแล และสนับสนุน การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการจัดการกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา และจัดทำ และจัดรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ งานแผนและวิชาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระบบการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน งานการศึกษาพิเศษ (กรณีถ่ายโอนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ) การส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาในสังกัดส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ สนับสนุนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ การประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริม การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน การจัดการกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือ ลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชนจัดชมรมหรือกลุ่มกีฬาตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม จัดงานประเพณี และส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และศึกษาคว้า งานห้องสมุดประชาชน การบริหารการจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอ/จังหวัด ซึ่งถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการความรู้หลากหลายสาขาแก่ประชาชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ และบริการเอกสาร สิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5. หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


แชร์หน้านี้: