ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


informationคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก

คู่มือประชาชน

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 141 KB. 128
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 147 KB. 121
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 144 KB. 121
4 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 189 KB. 127
5 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 154 KB. 123
6 การแจ้งถมดิน 155 KB. 131
7 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 203 KB. 113
8 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 157 KB. 120
9 การแจ้งขุดดิน 155 KB. 125
10 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 199 KB. 124
11 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 157 KB. 124
12 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 151 KB. 129
13 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 201 KB. 122
14 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 201 KB. 144
15 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 159 KB. 121
16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 200 KB. 130
17 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 144 KB. 123
18 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 154 KB. 121
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 146 KB. 116
20 การรับชำระภาษีป้าย 146 KB. 128
21 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 142 KB. 127
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 355 KB. 116
23 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 427 KB. 135
24 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 386 KB. 124
25 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 431 KB. 127
26 การแจ้งขุดดิน 377 KB. 518
27 การแจ้งถมดิน 377 KB. 131
28 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 367 KB. 124
29 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 354 KB. 124
30 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 358 KB. 94
31 การรับชำระภาษีป้าย 359 KB. 136
32 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 375 KB. 127
33 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 389 KB. 129
34 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การกำจัดมูลฝอยทั่วไป 389 KB. 134
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การกำจัดสื่งปฏิกูล 377 KB. 128
36 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 374 KB. 133
37 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 376 KB. 128
38 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 370 KB. 130
39 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 390 KB. 147
40 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 384 KB. 148
41 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล 375 KB. 134
42 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 381 KB. 132
43 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 366 KB. 133
44 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 376 KB. 123
45 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 379 KB. 129
46 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 378 KB. 87
47 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 397 KB. 135


แชร์หน้านี้: