ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


informationวิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

"เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง
พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 

2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. พัฒนาระบบงบประมาณ และการคลังของเทศบาลตำบลป่าป้องให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้            

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตำบลป่าป้อง ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  

6. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรเทศบาลตำบลป่าป้องให้ทำงานอย่างมืออาชีพ          

7. สนับสนุนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแชร์หน้านี้: