ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


informationอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 กำหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจำแนกที่มาของอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ 

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกำหนด สามารถแบ่งแยกประเภทอานาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ  หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอานาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 (2) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า 

 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

 (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

 (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 (8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 (1) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา 

 (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

 (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

 (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

 (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 

 (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

 (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

 (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

 (9) เทศพาณิชย์

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล 98 KB. 50


แชร์หน้านี้: