http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 61 คน
สถิติเดือนนี้ 3138 คน
สถิติปีนี้ 22599 คน
สถิติทั้งหมด 412542 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
นางกัลยา มีรักษ์
ปลัดเทศบาล
นายไมตรี ทรัพย์ฉายแสง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางวัชรารักษ์ วงค์จักร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
053-291106
นางสาวธัญนันท์ สุภามูล
นิติกรปฏิบัติการ
นายทศพล โสภาอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.เจนจิรา ปู่มณี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
053-291106
นายอนุรักษ์ พวงกิ่งแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายสุทัศน์ เพิ่มพูล
พนักงานขับรถยนต์
นางโสภิณ สุริยา
แม่บ้าน
นายนิคม คำแดง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมงคล พิณเสนาะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกมลชนก พิชัย
พนักงานจ้างเหมา
นายธีระ พ่อสาม
พนักงานจ้างเหมา
นายสมบูรณ์ จะแล
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวภักดีพร ธรรมภักดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวกรวิภา สุริเย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

  
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com