http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 140 คน
สถิติเดือนนี้ 3335 คน
สถิติปีนี้ 35916 คน
สถิติทั้งหมด 352376 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
นางสาวณวัลล์ แต้ภิวัชชรนันท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสงกรานต์ ลาพิมล
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางวัชรารักษ์ วงค์จักร์
นักพัฒนาชุมชน
053-291106
นางสาวธัญชนก ศรีวิชัย
บุคลากร
053-291106 ต่อ 224
น.ส.เจนจิรา ปู่มณี
เจ้าพนักงานธุรการ
053-291106
นายนันทวัฒน์ แสนเมืองมูล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
053-291106 ต่อ 227
นายอนุรักษ์ พวงกิ่งแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายสุทัศน์ เพิ่มพูล
พนักงานขับรถยนต์
นางโสภิณ สุริยา
แม่บ้าน
นายนิคม คำแดง
คนงานทั่วไป
นายมงคล พิณเสนาะ
คนงานทั่วไป
นายธีรยุทธ พวงปัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป

  
 
Copyright © 2009-2016 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com