ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


hornข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • 4 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 71 ครั้ง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินการโครงการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ให้กับ แกนนำชุมชน แกนนำ อถล. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อดังนี้
บรรยายในหัวข้อ : การวิเคราะห์ฐานรากชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บรรยายในหัวข้อ : เกษตรพอเพียงสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณก้องปฐพี ตันสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด

วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 : ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ด้านการบริหารจัดการขยะ การพัฒนาบ้านเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และระบบ E-service เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 : ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง ด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและการจัดการขยะโดยใช้กระบวนการ ROSES แบบครบวงจร "หมู่บ้านปลอดถัง" วิสาหกิจชุมชนบ้านตะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้านการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในชุมชนเมืองแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยองแชร์หน้านี้: